Skip to main content

Každému návrhu technologického riešenia predchádza zodpovedné posúdenie typu a charakteru prevádzky, ktorého sa riešenie týka. Kolektív našej spoločnosti je pripravený poskytnúť Vám plný zákaznícky servis od bezplatnej úvodnej konzultácie, návrhu grafického riešenia, predprojekčnej prípravy a CAD podpory, cez dodávku a montáž až po zaistenie následného pozáručného servisu spojeného s distribúciou materiálu.

Ponúkame komplexné stavebné a technologické riešenie autoumyvární, technológiu čistenia a recyklácie odpadových vôd z prevádzky autoumyvární a umývania dopravnej techniky, technológiu umývania, vysokotlakové agregáty a umývacie linky, montované horné stavby autoumývarní, umývacie boxy a haly na prevádzku umývania automobilov.

Popis technologického zapojenia ČOV v recirkulačných systémoch autoumyvární

Znečistená voda z umývacieho miesta sa zhromažďuje sedimentačnej šachte, kde sa usadia primárne kaly – blato, piesok a cez deliacu stenu s filtrom sa zachytia mechanické nečistoty, ktoré sú v nánose alebo plávajú na hladine. Z čerpacej komory sedimentačnej šachty je surová voda čerpaná do ČOV REBEKA, kde je podľa inštalovaného typu ČOV vyčistená buď fyzikálno-chemickým alebo biologickým procesom. Odtiaľ je vyčistená voda znovu vrátená cez zásobnú šachtu do procesu vlastného umývania alebo vypúšťaná cez sorpčný /nasávací/ stupeň do kanalizácie. Do kanalizácie sa vypúšťa iba množstvo vody, ktoré sa v procese umývania do recirkulačného radu dostalo z vodovodného systému – väčšinou prostredníctvom posledného opláchnutia. Doplňovanie vody z vodovodného radu do recirkulačných systémov prostredníctvom posledných oplachovaní, alebo i iných spôsobov je nutné predovšetkým z dôvodu udržania množstva rozpustených anorganických solí v recirkulovanej vode na prípustnej hranici tak, aby nebola ovplyvnená kvalita umývania pri ekonomicky efektívnej prevádzke.